Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Κίνηση σώματος με σταθερή επιτάχυνση

Στην ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση η ταχύτητα ενός σώματος μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό με αποτέλεσμα τα διάγραμμα u-t να είναι μία  ευθεία γραμμή με κλίση την επιτάχυνση (βλέπε σχήμα 1). 


 
Σχήμα 1
Έστω ότι την χρονική στιγμή t1=0 η ταχύτητα του σώματος είναι u0 και η θέση του είναι x0 και έστω την χρονική στιγμή t είναι η ταχύτητα είναι u και η θέση του x. Τότε ισχύει η εξίσωση  
η οποία όταν λυθεί ως προς u γίνεται 
                                                                   
Επίσης η θέση του σώματος συναρτήσει του χρόνου δίνεται από την σχέση
 
και η ταχύτητα συναρτήσει της θέσης του δίνεται από τον τύπο

Οι παραπάνω εξισώσεις διέπουν την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου