Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Διαχρονική μελέτη των μικρομετακινήσεων του στερεού φλοιού της Γης μέσω μετρήσεων GPS σε γεωδαιτικά δίκτυα του Νομού Θεσσαλονίκης

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε από τις προπτυχιακές φοιτήτριες Ουρανία Ν. Αλτιπαρμάκη, Κυριακή Κ. Στεπάνη και Ιωάννα Ε. Χατζοπούλου στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της ήταν η διαχρονική μελέτη των μικρομετακινήσεων του στερεού φλοιού της Γης σε γεωδαιτικά δίκτυα του Νομού Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι περιοχές των λιμνών Βόλβης - Αγίου Βασιλείου και του ρήγματος του Ανθεμούντα. Οι περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από γεωμορφολογική και τεκτονική άποψη, καθώς έχουν εντοπισθεί και χαρτογραφηθεί σε αυτές πολλά ενεργά ρήγματα. Για το λόγο αυτό επιστήμονες πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες και έρευνες σχετικά με τη συμπεριφορά του γήινου φλοιού στις περιοχές που προαναφέρθηκαν.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκαν δύο δίκτυα, ένα στην περιοχή των λιμνών Βόλβης - Αγίου Βασιλείου και ένα στην περιοχή του ρήγματος του Ανθεμούντα αποτελούμενα από έξι και οκτώ τριγωνομετρικά σημεία αντίστοιχα του δικτύου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του Εργαστηρίου Γεωδαισίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με δορυφορικούς δέκτες GPS (Global Positioning System) σε δύο χρονικές περιόδους και μέσω κατάλληλου λογισμικού προσδιορίστηκε η τρισδιάστατη θέση των σημείων σε σχέση με το μόνιμο σταθμό AUT1 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη Θέρμη. Για να υπολογιστούν ταχύτητες μετακίνησης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από προγενέστερες μετρήσεις και συντάχθηκαν οι αντίστοιχοι χάρτες που απεικονίζουν τα διανύσματα των ταχυτήτων κατά τις τρεις συνιστώσες Χ, Υ, Ζ. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν απόλυτες ταχύτητες που δείχνουν τη μετακίνηση των τριγωνομετρικών σημείων ανά εποχή, αλλά και σχετικές ταχύτητες που μελετούν τη συμπεριφορά των τριγωνομετρικών σημείων ως προς το σταθμό αναφοράς ΑUT1.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου